piątek, 28 sierpnia 2009

Sądownicze bezprawie w imieniu RP - Skandaliczne działanie Sądu Apelacyjnego sankcjonuje podstępne obrabowanie obywatela RP z dorobku całego życia
Ryszard Dorna
Chrzypsko Wlk.

Pan Andrzej Czuma
Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny RP
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Zażalenie na działanie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny
w sprawie sygn. akt I ACa 339/09

Zwracam się do Pana Ministra o skorzystanie z przysługującego Panu zwierzchnictwa administracyjnego nad Sądem Apelacyjnym w Poznaniu Wydział I Cywilny i umożliwienie mi uzyskania pisemnego uzasadnienia do wyroku tego sądu w sprawie sygn. akt I ACa 339/09, niezbędnego do wniesienia o kasację wyroku, którego to uzasadnienia ów sąd odmawia mi od chwili wydania wyroku w dniu 4 czerwca 2009.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 11 lutego 2009 sygn. akt I C 197-09 w sprawie z mojego powództwa przeciwko Markowi Dolińskiemu i Renacie Dolińskiej orzekł nieważność umowy sprzedaży zawartej w dniu 13 kwietnia 2003 r., mocą której Bożena Dorna zbyła na rzecz Renaty Dolińskiej i Marka Dolińskiego nieruchomość o pow. 17,65 ha w Chrzypsku Wlk. oraz nieruchomość o pow. 10,12 ha w Ryżynie. Podstawą orzeczenia sądu I instancji było stwierdzenie pozorności umowy (art. 83 kc).

Wskutek apelacji wniesionej przez pozwanych pismami Marka Dolińskego z dnia 25 marca 2009 i Renaty Dolińskiej z dnia 17 marca 2009 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 4 czerwca 2009 sygn. akt I ACa 339/09 (kopia protokołu z posiedzenia w załączeniu - zał. 1) w wyniku trwającej zaledwie 35 min. rozprawy oddalił powództwo, odrzucając argumentację sądu pierwszej instancji, zasądzając przy tym ode mnie na rzecz pozwanych zwrot kosztów procesu oraz postępowania apelacyjnego.

W zakończeniu przewodu przewodnicząca SSA Elżbieta Fijałkowska udzieliła pouczenia nam jako powodom o prawie do otrzymania na piśmie sentencji wyroku wraz z jego uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku tj. do dnia 11.06.2009. Pouczyła także, iż od wyroku tego przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem za pośrednictwem Sądu Apelacyjnego.

Zgodnie z otrzymanym pouczeniem w dniu 9 czerwca 2009 złożyłem w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu wniosek z dnia 8.06.2009 (w załączeniu - zał. 2) o wydanie pisemnego wyroku wraz z uzasadnieniem. Do tej pory jednak wspomnianego dokumentu umożliwiającego mi jako stronie wniesienie w ustawowym trybie wniosku o kasację wyroku Sądu Apelacyjnego jako sądu II instancji    n i e  o t r z y m a ł e m .

W odpowiedzi na moje kilkakrotne interwencje osobiste i telefoniczne w Sekretariacie Sądu uzyskiwałem odpowiedź, że uzasadnienie wyroku "nie jest jeszcze napisane".

Podobnie bez żadnego dotychczas skutku pozostało moje pismo do Prezesa Sądu Apelacyjnego z dnia 14 sierpnia 2009, złożone w tej sprawie w dniu 18 sierpnia 2009.

Na sprzeczne z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem działanie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny wskazuje ponadto fakt, iz 9 czerwca 2009, czyli tego samego dnia, w którym złożony został przez nas wniosek o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem, sędzia SA Marek Górecki nadał przedmiotowemu nieprawomocnemu z mocy ustawy wyrokowi klauzulę wykonalności "W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej". Klauzula ta zobowiązuje do wykonania postanowień tytułu do egzekucji w zakresie zwrotu kosztów procesu i postępowania apelacyjnego (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny sygn. akt I ACa 339/09 z dnia 4.06.2009 - kopia w załączeniu - zał. 3)

Zawarte w klauzuli wykonalności końcowe zdanie, że "Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne" w moim przekonaniu wskazuje, iż w istocie Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny nadał pozory prawomocności swojemu wyrokowi z dnia 4 czerwca 2009 już w 5. dniu po jego orzeczeniu, czyli na 3 dni przed ustawowym terminem jego prawomocności, o ile nie złożony zostałby wniosek o pisemny wyrok wraz z uzasadnieniem.

Powstała dwuznacznośc może prowadzić i dość prawdopodobne, że w istocie doprowadzi, do krzywdzącej mnie interpretacji tego dokumentu jako prawomocnego wyroku w warunkach faktycznego pozbawienia mnie jako strony prawa do wniesienia o postępowanie kasacyjne, przez odmowę mi prawa do pisemnego uzasadnienia przedmiotowego wyroku.

W związku z powyżej opisanym działaniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu jako Sądu II instancji zaistniała rażąca niezgodność z prawem wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu jako wynik naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej a także gwarantowanych Konstytucją RP wolności i praw obywatelskich. Nieprzestrzeganie elementarnych zasad prawa przez organ sądowniczy, powołany m.in. do kontroli poprawności działania podległych mu sądów rejonowych wymaga nadzwyczajnej interwencji zarówno Ministra Sprawiedliwości, jak też Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z poważaniem

Ryszard Dorna

Otrzymują:
1. Prokurator Generalny
2. Rzecznik Praw Obywatelskich
3. Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny

dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza