poniedziałek, 23 stycznia 2012

GIODO: "ACTA niebezpieczna dla praw i wolności określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej PolskiejGIODO: ACTA niebezpieczna dla praw i wolności określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej


Nie dla ACTA - Say NO to ACTA


Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) Wojciech Wiewiórowski stwierdził:
"GIODO uznaje podpisanie i ratyfikowację konwencji ACTA za niebezpieczne dla praw i wolności określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej"

Z uwagi na zakres swoich kompetencji GIODO nie podejmuje w swoim wystąpieniu do ministra administracji tych problemów związanych z konwencją ACTA, na jakie wskazuje Europejski Rzecznika Ochrony Danych Osobowych oraz europejska Grupa Artykułu 29 (struktura zrzeszająca krajowe organy ochrony prywatności z państw-członków UE). Chodzi tu zwłaszcza o możliwość stosowania na mocy ACTA takich środków i metod jak blokowanie stron internetowych oraz uniemożliwianie rozmaitym podmiotom dostępu do usług sieciowych.

Działając w przepisanych prawem ramach kompetencyjnych GIODO wskazuje, że ratyfikacja tej konwencji przez Rzeczpospolita Polską spowoduje, że jego przepisy będą ważniejsze od norm polskego prawa krajowego i będą obowiązujące dla władz polskich bez konieczności nowelizacji prawa krajowego.

Normy prawa przewidziane przez ACTA będą zatem w Polsce obowiązujące z chwilą ratyfikacji ACTA przez Polskę.

I tak, Zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym, organizacje pozarządowe i prywatne, takie jak organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, nie miały dotąd podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych internautów.

Ze swej strony wyjaśniamy w tym miejscu, że po wejściu w życie ACTA jako prawa unijnego (wyższego ponad prawem krajowym, z konstytucją narodową włącznie - patrz: traktat Lizboński, deklaracja 17. o pierwszeństwie - przyp. red.) ) taka podstawa prawna będzie już istnieć, a zatem prawo stanowione przez ACTA w tym zakresie będzie dla władz polskich również automatycznie w pełni obowiązujące.

Dalej, GIODO jest zdania, że istniejące przepisy o wymianie informacji między organami ścigania krajów Unii Europejskiej dają wystarczająca podstawę do ścigania poważnych naruszeń praw autorskich. Nie istnieje zatem potrzeba zawierania nowej umowy w postaci ACTA.

GIODO przypomina, że na nieadekwatność środków przewidzianych przez ACTA do założonych celów wskazywał już wcześniej Europejski Inspektor Ochrony Danych. Do takich niewspółmiernych środków przewidywanych przez ACTA GIODO (EIOD) zalicza nieznane dziś polskiemu prawu nałożenie na osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne obowiązku ujawnienia danych osobowych osób podejrzewanych o naruszanie norm ustanowionych przez ACTA.

GIODO zwraca uwage, że ani sygnowanie ani podpisanie ACTA nie została poprzedzone wystarczającymi konsultacjami. Nie odbyła się na jej temat żadna debata, ani na poziomie krajowym, ani europejskim.

Jak się dowiadujemy z innych źródeł, nie odbyła się nawet nawet najmniejsza dyskusja na forum rządu - Rady Ministrów RP, a informacja dla członków Rady Ministrów na temat ACTA nastąpiła w trybie pisma okólnego na trzy dni przed zakończeniem urzędowania przez poprzedni skład rządu przy okazji spraw związanych z rolnictwem i rybołówstwem.___________________________

Na podstawie:
GIODO: ACTA niebezpieczne dla konstytucyjnych praw i wolności, tvn24.pl

Więcej na temat traktatu lizbońskiego i deklaracji 17. o pierwszeństwie:
TEZY SUWERENNOŚCI NARODU POLSKIEGO W KWESTII TRAKTATU LIZBOŃSKIEGO W OBLICZU ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ JEGO RATYFIKACJI


dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza