czwartek, 22 października 2009

Milion podpisów w obronie życia dzieci nienarodzonych w ONZ. Twoja pomoc potrzebna od zaraz!Instytut Katolickiej Rodziny i Praw Ludzkich (Catholic Family & Human Rights Institute - C-FAM), z siedzibą w Nowym Yorku i Waszyngtonie, kierowana przez p. Austina Ruse, od lat zajmuje się obroną suwerenności i godności osoby ludzkiej przed instytucjami międzynarodowymi.

Obecnie C-FAM zamierza zebrać drogą internetową milion podpisów pod "Petycją na rzecz Dziecka Nienarodzonego i Rodziny", aby przedstawić ją w grudniu tego roku podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Celem petycji jest przeciwstawienie się interpretowaniu prawa do życia zawartego w Powszechnej Deklaracja Praw Człowieka ONZ w taki sposób, jakoby nie stało ono na przeszkodzie systemowemu zabijaniu dzieci nienarodzonych w łonie matki. Petycja C-FAM zmierza do utrzymania w mocy właściwego rozumienia prawa do życia przez instytucje ONZ i przez kraje członkowskie na świecie.

Tymczasem działająca na rzecz zabijania życia poczętego Międzynarodowa Federacja Planowania Rodziny uruchomiła konkurencyjną petycję na rzecz prawa do aborcji, podpisaną dotychczas przez 150,000 osób. Dlatego C-FAM zwraca się obecnie do Państwa z gorącym apelem o masowe podpisywanie "Petycji na rzecz Dziecka Nienarodzonego i Rodziny", jak również zainteresowanie nią członków Waszych rodzin i przyjaciół. W celu uzyskania masowego poparcia "Petycji na rzecz Dziecka Nienarodzonego i Rodziny" należy rozesłać wśród krewnych i znajomych krótką informację o tej akcji C-FAM, zachęcającą do złożenia podpisu pod jej petycją.

Dodajmy, że od nas samych zależy, czy ostatecznie zwycięży cywilizacja życia, o której nauczał i do której wzywał papież Jan Paweł II, czy też jej przeciwieństwo - cywilizacja śmierci, czyli globalny system totalitarnego zastraszenia, zniewolenia i zagłady człowieka. (Red.)Międzynarodowy Apel na rzecz Praw i Godności Osoby Ludzkiej i RodzinyMy, obywatele państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, w roku sześćdziesiątej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej i proklamowanej przez „Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A III) z 10 grudnia 1948 r.”

Zauważając, iż:

Deklaracja wyznacza wspólny standard, do którego dążyć powinni wszyscy ludzie i wszystkie narody,

Zdając sobie sprawę, iż:

Prawa człowieka, godność, wolność, równość, solidarność i sprawiedliwość składają się na duchowe i moralne dziedzictwo, na którym oparta jest wspólnota narodów,

Zwracamy uwagę, iż:

Odpowiednie uznanie należy się:

1. Prawu do życia każdej istoty ludzkiej, od poczęcia do naturalnej śmierci, prawu każdego dziecka do bycia poczętym, narodzonym i wychowanym w rodzinie, zbudowanej na małżeństwie kobiety z mężczyzną, będącej naturalną i podstawową komórką społeczeństwa,

2. Prawu każdego dziecka do bycia wychowanym przez jego rodziców, którzy mają pierwszeństwo i podstawowe prawo do wyboru rodzaju nauczania, którym objęte będą ich dzieci.

Wzywamy zatem:

Wszystkie rządy do interpretowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka prawidłowo, tak aby:

Każdy człowiek miał prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby
(Artykuł 3).

Mężczyźni i kobiety, bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, narodowości lub wyznania, mieli prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny (Artykuł 16).

Rodzina była naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i miała prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa (Artykuł 16).

Matka i dziecko mieli prawo do specjalnej opieki i pomocy (Artykuł 25).

Rodzice mieli prawo pierwszeństwa w wyborze rodzaju nauczania, którym objęte będą ich dzieci (Artykuł 26).


Podpis (obowiązkowo: imię, nazwisko, kraj, e-mail)


Petycję powyższą można poprzeć tutaj:
Międzynarodowy Apel na rzecz Praw i Godności Osoby Ludzkiej i Rodziny


dodajdo.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza